Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z siedzibą w Mielcu ul.Dębicka 2, 39-300 Mielec.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Regulamin przedszkola

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizującą zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

Organizacja pracy:

 • organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowia i higieny pracy, podany do wiadomości na gazetce;
 • cele, zadania i sposoby realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola określa Statut, który jest dostępny w sekretariacie przedszkola;
 • na życzenie rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe; zajęcia katechezy są nieodpłatne, za pozostałe zajęcia rodzice wnoszą opłatę ustaloną z prowadzącymi zajęcia;
 • dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać;
 • ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może następić tylko z ważnych powodów (długotrwała choroba dziecka, wyjazd do sanatorium, urlop rodziców itp.);
 • do przedszkola są przyjmowane dzieci, które ukończyły 3 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby;
 • przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.00;
 • dziecko należy przyprowadzać do godziny 8.30, a odbierać do godziny 16.00;
 • dziecko powinno być przyprowadzone w godzinach 6.30 – 8.30 i odbierane w godzinach 14.30 – 16.00 przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
 • rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
 • za bezpieczeństwo dziecko odpowiadają pracownicy przedszkola: od momentu przekazania dziecka przez rodzica na sali przedszkolnej, do czasu odbioru z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica;
 • dziecko powinno posiadać pantofle, ubrania za zmianę, przybory do mycia zębów, piżamę, pościel, kołdrę i poduszkę (trzylatki) oraz w okresie zimowym ubrania chroniące przed zmoczeniem, a w okresie letnim nakrycie głowy chroniące przed słońcem;
 • dziecko nie powinno nosić ubrań, które mają nadruki i ozdoby niezgodne z wyznawanym wartościami chrześcijańskimi;
 • w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami; nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków;
 • dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, tj. gorączki, biegunki, wymiotów itp.;
 • dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek; poza wyznaczonym „Dniem z zabawką”; za zepsucie zabawek przyniesionych tego dnia przez dziecko przedszkole nie odpowiada;
 • dzieciom nie powinny przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy;
 • ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sali w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

Prawa Rodziców:

 • rodzice mają prawo zgłaszać uwagi albo propozycje ulepszania pracy przedszkola nauczycielom lub dyrekcji;
 • rodzice mogą uczestniczyć w organizowanych zajęciach otwartych;
 • rodzice mają prawo współdziałania w wycieczkach i uroczystościach;
 • wszelkie zastrzeżenia w związku z działalnością przedszkola rodzice winni zgłaszać do dyrekcji;
 • uwagi i prośby rodziców dotyczące dzieci należy zgłaszać u wychowawców;

Obowiązki Rodziców:
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu rodzinnego na dziecko należy:

 • interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:
  • brać czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców;
  • zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola;
  • w miarę możliwości czytać literaturę specjalistyczną i artykuły dotyczące wychowania dzieci, wskazane przez przedszkole, oraz uczestniczyć w zajęciach otwartych, warsztatach i uroczystościach przedszkolnych
 • ubezpieczać dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora:
  • punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko;
  • dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach i czynnościach samoobsługowych;
 • rodzice są zobowiązani uiszczać opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Prawa i obowiązku Przedszkolaków:
Nasze Przedszkolaki maja wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, potrzebami i zainteresowaniami;
 • uwzględniania indywidualnego tempa rozwoju;
 • akceptacji, szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania własności;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • miłości i ciepła;
 • spokoju i samotności gdy tego potrzebują, snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone.

Dzieci mają obowiązek:

 • szanować nawzajem swoje prawa;
 • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • przestrzegać Kodeksu Przedszkolaka.

Przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie sprzyjać będzie sprawnemu funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

39-300 Mielec
ul.Dębicka 2

Telefon: 663 307 211, 784 726 474

E-mail: karmeloveprzedszkole@gmail.com

Nr konta przedszkola:
Bank Spółdzielczy w Mielcu
79 9183 0005 2001 0001 5310 0001

Dołącz do nas:

Copyright © 2022